+47 955 20 356
Orgnr: 914 172 411

Den Jungianske Type Index

Hvem er du og hvem blir du sammen med andre?

Jungiansk Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy. Verktøyet sier noe om hvordan vi mennesker kan være forskjellige uten å kategorisere i «bra» eller «dårlig», «rett» eller «galt».

JTI tar utgangspunkt i den sveitsiske psykologen Carl G. Jungs lære om psykologiske typer.

Med utganspunkt i denne læren har de norske psykologene Ringstad og Ødegård (Optimas) utviklet et forenklet verktøy basert på norske forhold.Kartleggingsverktøyet JTI gjør det mulig å si noe om hvilke tilbøyligheter en person har til å reagere eller håndtere en gitt situasjon.

Medarbeiderutvikleren ble sertifisert i JTI i 2016 og har lisens i bruk av verkøyet

Ved hjelp av JTI hjelpes du til å identifisere dine personlige preferanser eller foretrukne måter å tenke og handle på.

JTI er svært nyttig i mange sammenhenger og bidrar til å hjelpe oss med å forstå likheter og ulikheter mellom oss selv og andre.

Den økte selvinnsikten bidrar til bedre å forstå hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgave og arbeidsmåter fremfor andre og hvorfor vi har «bedre kjemi» med noen, mens man har utfordringer med å kommunisere med andre.

JTI er et utviklingsverktøy som fokuserer på kommunikasjon og samspill mellom mennesker.

Verktøyet benyttes som grunnlag for egenrefleksjon og dialog og er mye benyttet innen for områdene:

 • Selvinnsikt og personlig utvikling
 • Teamutvikling (TPA)
 • Lederutvikling
 • Kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Kompetanseutvikling
 • Valg av utdannelse og yrkesvalg

JTI måler menneskers preferanser langs 4 dimensjoner i personligheten, med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene energi, opplevelse, avgjørelse og livsstil.

Ut fra kombinasjonen av de 8 preferansene, fremkommer totalt 16 mulige typer:

TPA – Team Profil Analyse

Hvem er du, hvem er jeg og hva blir vi sammen?

Selv effektive team må styres for å ta de riktige beslutningene, oppnå resultater og et optimalt samarbeid. Det er derfor viktig å være bevisst en del grunnleggende betingelser og mekanismer:

• Alle mennesker har grunnleggende ulik personlighet og atferd
• Alle mennesker har ulike preferanser i arbeidsstil og kommunikasjonsstil
• Ulikheter i teamet er teamets store ressurs og kilde til konflikt
• Hva er den optimale kompetanse- og typesammensetning i dette teamet?
• Hvilken type er hver enkelt og hvordan kan dette slå ut?
• Hvordan kommuniserer man innad i teamet?
• Hva opplever teammedlemmene som motiverende og hvordan formidles det?

Medarbeiderutvikleren ble sertifisert i TPA i 2016 og har lisens i bruk av verkøyet

Selv effektive team må styres for å ta de riktige beslutningene, oppnå resultater og et optimalt samarbeid.

Det er derfor viktig å være bevisst en del grunnleggende betingelser og mekanismer:

 • Alle mennesker har grunnleggende ulik personlighet og atferd
 • Alle mennesker har ulike preferanser i arbeidsstil og kommunikasjonsstil
 • Ulikheter i teamet er teamets store ressurs og kilde til konflikt
 • Hva er den optimale kompetanse- og typesammensetning i dette teamet?
 • Hvilken type er hver enkelt og hvordan kan dette slå ut?
 • Hvordan kommuniserer man innad i teamet?
 • Hva opplever teammedlemmene som motiverende og hvordan formidles det?

I en TPA – Team Profil Analyse (Teamkompasset) legges de individuelle JTI-profiler til grunn og er spesielt egnet for teamutvikling vedrørende arbeidsfordeling, arbeidsmåter og menneskelige-/ mellommenneskelige forhold.

Ved hjelp av de TPA kartlegges elementene i en arbeidskjede. Noen grunnleggende arbeidselementer i et team må ivaretas for å sikte at bedriften, teamet, gruppen eller individet skal kunne fungere optimalt.

 • En arbeidskjede kategoriseres i 8 ulike elementer:
  • Veiledning
  • Nytenking
  • Formidling
  • Ideutvikling
  • Iverksetting
  • Gjennomføring
  • Kvalitetssikring
  • Opprettholdelse

  Ved hjelp av Teamkompasset kartlegges disse rollene i teamsammenheng

PU – Personlig utvikling og livshjulet

Når livet er travelt eller i faser der det meste av energien blir konsentrert rundt et konkret prosjekt eller fokusområde, er det lett å miste oppmerksomheten på de andre områdene i livet som alle bidrar til balanse. Fokus er bra og nødvendig, men konsekvensen av å overfokusere på enkeltområder over for lang tid, kan bidra til ubalanse og gå utover trivsel og energinivå.

Fra til annen er det viktig å ta overblikket for å få en mer balansert hverdag og der jobb, fritid og livet ellers, støtter opp om hverandre. Ved hjelp av kartlegging og refleksjonsverktøy hjelpes du til å identifisere de områdene som er viktige for deg i livet her og nå, og hva som er ute av balanse. På denne måten identifiseres de områder som trenger mer oppmerksomhet, vi setter mål og identifisere hvilke tiltak som er nyttige å gjeninnføre balanse på de områdene som er viktige for deg og din trivsel.

KL – Karriereledelse

Hva er en karriere?

Karriere er den retningen du tar i ditt arbeidsrelaterte liv. Om hvordan du velger å fokusere på ett eller flere jobbrelaterte områder over tid.

Hva er karrierekompetanse?

Career Management Skills er den kompetansen man innehar mht å forstå, utforske, lære og utvikle seg selv i et karriereperspektiv. Det handler om evnen til å dentifisere og arbeide inn forandringer og overganger, og om å rette oppmerksomheten på hva man gjør og hva som kan gjøres for å påvirke egne fremtidsmuligheder.

Hva er karriereledelse?

Egenskaper, behov og interesser vil endre seg over tid. Det stilles økte krav til endringskompetanse. Ved å ha fokus på å identifisere egne behov og motivasjon og sette egne utviklingsmål, settes du i stand til å imøtekomme de fremtidige krav og forventnigner som stilles til din rolle.

Prosessveiledning:

Gjennom en 6-trinns prosess veiledes du til selvledelse og bevissthet rundt egne behov, ønsker og muligheter for egen jobbkarriere.

KONTAKT